Các cách chữa đau lưng hiệu quả không phải đi bệnh viện

Nhanluu1294 Nhanluu1294 @Nhanluu1294

Các cách chữa đau lưng hiệu quả không phải đi bệnh viện

18/04/2015 05:58 PM
145

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;Bệnh đau lưng gặp ở mọi lứa tuổi những người l&amp;amp;agrave; nh&amp;amp;acirc;n vi&amp;amp;ecirc;n văn ph&amp;amp;ograve;ng, l&amp;amp;aacute;i xe, phi c&amp;amp;ocirc;ng, gi&amp;amp;aacute;o vi&amp;amp;ecirc;n, thợ may - những nghề phải ngồi hoặc đứng khom lưng l&amp;amp;acirc;u, &amp;amp;iacute;t hoạt động thể lực dễ mắc chứng đau v&amp;amp;ugrave;ng lưng, thắt lưng. Căn bệnh n&amp;amp;agrave;y thường xuất hiện từ tuổi trung ni&amp;amp;ecirc;n. Nh&amp;amp;oacute;m thanh thiếu ni&amp;amp;ecirc;n mải m&amp;amp;ecirc; chơi games hay bị đau lưng từ trẻ, do để lưng l&amp;amp;agrave;m việc l&amp;amp;acirc;u trong tư thế kh&amp;amp;ocirc;ng đ&amp;amp;uacute;ng. Nhiều người đau lưng do va chạm, nằm ngồi, b&amp;amp;ecirc;, khi&amp;amp;ecirc;ng v&amp;amp;aacute;c, l&amp;amp;agrave;m việc với m&amp;amp;aacute;y t&amp;amp;iacute;nh, ngủ sai tư thế... khiến c&amp;amp;aacute;c d&amp;amp;acirc;y chằng v&amp;amp;agrave; m&amp;amp;ocirc; mềm v&amp;amp;ugrave;ng thắt lưng bị gi&amp;amp;atilde;n v&amp;amp;agrave; cơn đau xuất hiện.&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;C&amp;amp;oacute; khoảng 80% trường hợp bị đau lưng lần đầu kh&amp;amp;ocirc;ng r&amp;amp;otilde; nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n, chỉ c&amp;amp;oacute; 6 - 8% trường hợp do bị lệch đĩa đệm cột sống. C&amp;amp;oacute; tr&amp;amp;ecirc;n 50% bệnh nh&amp;amp;acirc;n đau lưng khỏi trong v&amp;amp;ograve;ng 2 tuần, nhưng tỷ lệ t&amp;amp;aacute;i ph&amp;amp;aacute;t kh&amp;amp;aacute; cao sau một th&amp;amp;aacute;ng trở l&amp;amp;ecirc;n; từ 5-10% bệnh nh&amp;amp;acirc;n bị đau v&amp;amp;ugrave;ng thắt lưng cấp chuyển th&amp;amp;agrave;nh mạn t&amp;amp;iacute;nh.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;h2 style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n g&amp;amp;acirc;y Đau lưng&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/h2&amp;gt; &amp;lt;h3 style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Ph&amp;amp;acirc;n loại&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/h3&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;C&amp;amp;aacute;c nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n sinh đau lưng th&amp;amp;igrave; nhiều, nhưng c&amp;amp;oacute; thể ph&amp;amp;acirc;n l&amp;amp;agrave;m hai loại.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;1. &amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n do xương khớp bị tổn thương như:&amp;lt;/strong&amp;gt; vi&amp;amp;ecirc;m tủy xương, hoại tử xương, vi&amp;amp;ecirc;m khớp, vi&amp;amp;ecirc;m cột sống d&amp;amp;iacute;nh khớp, vi&amp;amp;ecirc;m khớp dạng thấp, khớp bị l&amp;amp;atilde;o h&amp;amp;oacute;a, tho&amp;amp;aacute;i h&amp;amp;oacute;a đĩa đệm cột sống, xoắn vặn v&amp;amp;ugrave;ng gi&amp;amp;atilde;n đốt sống, chứng g&amp;amp;ugrave; vẹo cột sống, g&amp;amp;atilde;y xương, lo&amp;amp;atilde;ng xương, trượt đốt sống, hẹp ống sống, g&amp;amp;acirc;n hay l&amp;amp;agrave; cơ bị r&amp;amp;aacute;ch, bị căng qu&amp;amp;aacute; mức v&amp;amp;igrave; tai nạn hay v&amp;amp;igrave; cử động qu&amp;amp;aacute; mạnh, hoặc đĩa đệm bị x&amp;amp;ocirc; lệch, khe đốt sống bị hẹp lại... đều c&amp;amp;oacute; thể sinh đau lưng.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;2. Loại thứ hai tuy &amp;amp;iacute;t gặp nhưng lại đ&amp;amp;aacute;ng ngại hơn, khi đ&amp;amp;oacute; đau lưng chỉ l&amp;amp;agrave; triệu chứng của c&amp;amp;aacute;c bệnh như:&amp;lt;/strong&amp;gt; ph&amp;amp;igrave;nh động mạch, ung thư từ nơi kh&amp;amp;aacute;c di căn v&amp;amp;agrave;o xương sống, ung thư tủy sống, bệnh ankylosing spondylitis, thường bị ở đoạn dưới thắt lưng l&amp;amp;agrave;m cho g&amp;amp;acirc;n quanh c&amp;amp;aacute;c đốt xương sống bị v&amp;amp;ocirc;i h&amp;amp;oacute;a l&amp;amp;agrave;m cử động kh&amp;amp;ocirc;ng được v&amp;amp;agrave; đau lưng; khối u, &amp;amp;aacute;p-xe cạnh cột sống, &amp;amp;aacute;p-xe ngo&amp;amp;agrave;i m&amp;amp;agrave;ng cứng, bệnh thận, lo&amp;amp;eacute;t ống ti&amp;amp;ecirc;u h&amp;amp;oacute;a...&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Do t&amp;amp;iacute;nh chất phức tạp v&amp;amp;agrave; nhiều nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n c&amp;amp;oacute; thể g&amp;amp;acirc;y ra đau lưng. V&amp;amp;igrave; vậy khi bị đau lưng ch&amp;amp;uacute;ng ta cần t&amp;amp;igrave;m hiểu nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n để c&amp;amp;oacute; c&amp;amp;aacute;ch ph&amp;amp;ograve;ng v&amp;amp;agrave; chữa hiệu nghiệm.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;h2 style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Triệu chứng đau lưng&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/h2&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Nếu đau lưng ph&amp;amp;iacute;a tr&amp;amp;ecirc;n k&amp;amp;egrave;m theo tức ngực, c&amp;amp;oacute; ho k&amp;amp;eacute;o d&amp;amp;agrave;i với sốt nhẹ, người bệnh s&amp;amp;uacute;t c&amp;amp;acirc;n k&amp;amp;eacute;o d&amp;amp;agrave;i đ&amp;amp;oacute; l&amp;amp;agrave; dấu hiệu thường gặp trong bệnh lao. Đau lưng ở v&amp;amp;ugrave;ng giữa, hay gặp ở người trẻ tuổi, đặc biệt thấy xương sống c&amp;amp;oacute; chỗ gồ l&amp;amp;ecirc;n, c&amp;amp;oacute; thể l&amp;amp;agrave; đau cột sống. Đau lưng ở đoạn dưới v&amp;amp;agrave; đau nhiều sau khi mang v&amp;amp;aacute;c nặng c&amp;amp;oacute; thể do bong g&amp;amp;acirc;n, gi&amp;amp;atilde;n d&amp;amp;acirc;y chằng. Đau lưng nhiều ở đoạn cuối, xuất hiện một c&amp;amp;aacute;ch đột ngột khi n&amp;amp;acirc;ng vật nặng hoặc khi vặn m&amp;amp;igrave;nh l&amp;amp;agrave; nguy&amp;amp;ecirc;n do tho&amp;amp;aacute;t vị đĩa đệm. Đặc biệt đau v&amp;amp;ugrave;ng thắt lưng k&amp;amp;egrave;m theo một b&amp;amp;ecirc;n đ&amp;amp;ugrave;i hoặc b&amp;amp;agrave;n ch&amp;amp;acirc;n thấy đau, t&amp;amp;ecirc; v&amp;amp;agrave; yếu c&amp;amp;oacute; thể do d&amp;amp;acirc;y thần kinh bị kẹt hoặc gai đ&amp;amp;ocirc;i. Ở những người c&amp;amp;oacute; t&amp;amp;aacute;c phong đứng ngồi sai tư thế để cho hai vai th&amp;amp;otilde;ng xuống cũng l&amp;amp;agrave; 1 nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n g&amp;amp;acirc;y ra đau lưng.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Người c&amp;amp;oacute; tuổi bị đau lưng l&amp;amp;acirc;u năm, k&amp;amp;egrave;m th&amp;amp;ecirc;m l&amp;amp;agrave;m việc ch&amp;amp;oacute;ng mệt, hay tối sầm mặt m&amp;amp;agrave;y đ&amp;amp;oacute; l&amp;amp;agrave; dấu hiệu của bệnh tho&amp;amp;aacute;i h&amp;amp;oacute;a cột sống, g&amp;amp;acirc;y hội chứng thiếu m&amp;amp;aacute;u n&amp;amp;atilde;o. Phụ nữ trong kỳ c&amp;amp;oacute; kinh hoặc c&amp;amp;oacute; thai thường đau ở v&amp;amp;ugrave;ng thắt lưng l&amp;amp;agrave; chuyện b&amp;amp;igrave;nh thường. Ngo&amp;amp;agrave;i ra c&amp;amp;aacute;c bệnh nhiễm tr&amp;amp;ugrave;ng đường ruột, ở thận, niệu quản, b&amp;amp;agrave;ng quang người bệnh cũng cảm thấy đau lưng cấp hoặc m&amp;amp;atilde;n.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Bạn cần ph&amp;amp;aacute;t hiện nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n g&amp;amp;acirc;y bệnh một c&amp;amp;aacute;ch ch&amp;amp;iacute;nh x&amp;amp;aacute;c để c&amp;amp;oacute; phương ph&amp;amp;aacute;p chữa ph&amp;amp;ugrave; hợp.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;h2 style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;C&amp;amp;aacute;ch chữa trị đau lưng&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/h2&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Trừ những trường hợp đặc biệt, c&amp;amp;oacute; thể &amp;amp;aacute;p dụng một hoặc phối hợp c&amp;amp;aacute;c phương ph&amp;amp;aacute;p sau đ&amp;amp;acirc;y để điều trị bệnh đau lưng:&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;D&amp;amp;ugrave;ng vật l&amp;amp;yacute; trị liệu kh&amp;amp;ocirc;ng d&amp;amp;ugrave;ng &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&amp;amp;amp;StoreID=8395&amp;quot;&amp;gt;thuốc&amp;lt;/a&amp;gt;.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;D&amp;amp;ugrave;ng c&amp;amp;aacute;c thuốc trị đau lưng.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Phẫu thuật.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;li style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Chữa bệnh g&amp;amp;acirc;y đau lưng.&amp;lt;/li&amp;gt; &amp;lt;/ul&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Đau lưng do lao, do nhiễm tr&amp;amp;ugrave;ng đường tiết niệu, đường mật th&amp;amp;igrave; cần phải chữa nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n. Đau lưng thường, kể cả đau lưng ở phụ nữ c&amp;amp;oacute; thai c&amp;amp;oacute; thể chữa bằng c&amp;amp;aacute;ch sửa lại th&amp;amp;oacute;i quen đứng, ngồi thẳng lưng hoặc nằm tr&amp;amp;ecirc;n phản, giường cứng, kh&amp;amp;ocirc;ng nằm đệm hoặc v&amp;amp;otilde;ng, thường xuy&amp;amp;ecirc;n tập luyện hoặc d&amp;amp;ugrave;ng ch&amp;amp;acirc;m cứu, bấm huyệt. Trường hợp đau lưng do gi&amp;amp;atilde;n d&amp;amp;acirc;y chằng hoặc nghi trượt đĩa đệm cần để người bệnh nằm ngửa, bất động trong v&amp;amp;agrave;i ng&amp;amp;agrave;y, n&amp;amp;ecirc;n k&amp;amp;ecirc; đệm ở chỗ khoeo ch&amp;amp;acirc;n v&amp;amp;agrave; lưng, n&amp;amp;ecirc;n d&amp;amp;ugrave;ng c&amp;amp;aacute;c thuốc giảm đau uống k&amp;amp;egrave;m theo đắp khăn n&amp;amp;oacute;ng.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Trong v&amp;amp;agrave;i ng&amp;amp;agrave;y nếu đau lưng kh&amp;amp;ocirc;ng đỡ bạn n&amp;amp;ecirc;n đến ph&amp;amp;ograve;ng kh&amp;amp;aacute;m bệnh chuy&amp;amp;ecirc;n khoa để được kh&amp;amp;aacute;m v&amp;amp;agrave; điều trị đặc hiệu.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;h2 style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Ph&amp;amp;ograve;ng ngừa đau lưng&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/h2&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Để ph&amp;amp;ograve;ng ngừa đau lưng, cần tr&amp;amp;aacute;nh c&amp;amp;aacute;c tư thế sai như đứng lom khom, ngồi kh&amp;amp;ocirc;ng thẳng, rướn người mang x&amp;amp;aacute;ch vật nặng... Khi c&amp;amp;oacute; dấu hiệu đau lưng, n&amp;amp;ecirc;n đi kh&amp;amp;aacute;m ngay b&amp;amp;aacute;c sĩ chuy&amp;amp;ecirc;n khoa cột sống để được hướng dẫn điều trị đ&amp;amp;uacute;ng đắn.H&amp;amp;agrave;ngng&amp;amp;agrave;y, mọi người cần kiểm so&amp;amp;aacute;t tư thế l&amp;amp;agrave;m việc, sinh hoạt v&amp;amp;agrave; tư thế nằm ngủ sao cho khoa học, hợp l&amp;amp;yacute;. Thường xuy&amp;amp;ecirc;n thay đổi tư thế l&amp;amp;agrave;m việc, l&amp;amp;agrave;m những động t&amp;amp;aacute;c vươn vai giữa giờ c&amp;amp;oacute; t&amp;amp;aacute;c dụng t&amp;amp;iacute;ch cực trong việc ph&amp;amp;ograve;ng ngừa đau lưng do tư thế g&amp;amp;acirc;y n&amp;amp;ecirc;n.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Khi ngủ, giường phải rộng r&amp;amp;atilde;i để c&amp;amp;oacute; thể trở người một c&amp;amp;aacute;ch thoải m&amp;amp;aacute;i. Những người lu&amp;amp;ocirc;n ngủ trong một tư thế, kh&amp;amp;ocirc;ng trở m&amp;amp;igrave;nh khiến một phần cơ thể m&amp;amp;aacute;u huyết lưu th&amp;amp;ocirc;ng k&amp;amp;eacute;m, cơ bắp bị ch&amp;amp;egrave;n &amp;amp;eacute;p, c&amp;amp;oacute; nguy cơ dẫn đến đau lưng. Tư thế ngủ tốt nhất l&amp;amp;agrave; nằm nghi&amp;amp;ecirc;ng hoặc nằm ngửa, tuy nhi&amp;amp;ecirc;n, cần phải thay đổi tư thế thường xuy&amp;amp;ecirc;n.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Trong sinh hoạt v&amp;amp;agrave; lao động h&amp;amp;agrave;ng ng&amp;amp;agrave;y, một số người thường c&amp;amp;oacute; th&amp;amp;oacute;i quen rụt cổ, khom lưng hoặc co h&amp;amp;ocirc;ng... Những tư thế n&amp;amp;agrave;y tuy c&amp;amp;oacute; lợi cho những c&amp;amp;ocirc;ng việc cụ thể nhưng do tư thế đơn điệu, một số cơ bắp nằm trong t&amp;amp;igrave;nh trạng co r&amp;amp;uacute;t l&amp;amp;acirc;u, dễ dẫn đến mệt mỏi, thậm ch&amp;amp;iacute; bị tổn thương.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Mỗi người ngay từ khi c&amp;amp;ograve;n trẻ n&amp;amp;ecirc;n ch&amp;amp;uacute; &amp;amp;yacute; uốn nắn, sửa chữa tư thế l&amp;amp;agrave;m việc sinh hoạt cho đ&amp;amp;uacute;ng. Đối với những người kh&amp;amp;ocirc;ng thể thay đổi tư thế do t&amp;amp;iacute;nh chất c&amp;amp;ocirc;ng việc, giữa giờ l&amp;amp;agrave;m việc n&amp;amp;ecirc;n nghỉ ngơi,&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&amp;amp;amp;StoreID=8395&amp;quot;&amp;gt; thư gi&amp;amp;atilde;n&amp;lt;/a&amp;gt;, l&amp;amp;agrave;m một số động t&amp;amp;aacute;c ngược với tư thế l&amp;amp;agrave;m việc.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Chẳng hạn, với người l&amp;amp;agrave;m việc thường xuy&amp;amp;ecirc;n khom lưng th&amp;amp;igrave; n&amp;amp;ecirc;n duỗi thẳng lưng, đối với người l&amp;amp;agrave;m việc xoay hướng b&amp;amp;ecirc;n phải th&amp;amp;igrave; trong l&amp;amp;uacute;c nghỉ n&amp;amp;ecirc;n l&amp;amp;agrave;m động t&amp;amp;aacute;c xoay hướng về b&amp;amp;ecirc;n tr&amp;amp;aacute;i.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Khi thay đổi tư thế n&amp;amp;ecirc;n thực hiện từ từ, kh&amp;amp;ocirc;ng được thay đổi đột ngột. Khi bị trẹo lưng cần phải l&amp;amp;agrave;m động t&amp;amp;aacute;c xoay lưng nhẹ nh&amp;amp;agrave;ng trong phạm vi c&amp;amp;oacute; thể. Nếu cần thiết c&amp;amp;oacute; thể đến b&amp;amp;aacute;c sĩ để kh&amp;amp;aacute;m v&amp;amp;agrave; điều trị, kh&amp;amp;ocirc;ng n&amp;amp;ecirc;n xoa nắn lưng một c&amp;amp;aacute;ch t&amp;amp;ugrave;y tiện.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Uống thuốc kh&amp;amp;ocirc;ng phải l&amp;amp;agrave; phương ph&amp;amp;aacute;p tốt nhất trong việc ph&amp;amp;ograve;ng ngừa đau lưng. Một phương ph&amp;amp;aacute;p kh&amp;amp;aacute;c c&amp;amp;oacute; thể ph&amp;amp;ograve;ng ngừa đau lưng l&amp;amp;agrave; tập luyện đi l&amp;amp;ugrave;i.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Tuy nhi&amp;amp;ecirc;n, khi tập luyện phải chọn nơi địa h&amp;amp;igrave;nh bằng phẳng, rộng r&amp;amp;atilde;i, tốt nhất l&amp;amp;agrave; c&amp;amp;oacute; hai người c&amp;amp;ugrave;ng tập luyện v&amp;amp;agrave; cần phải ki&amp;amp;ecirc;n tr&amp;amp;igrave; tập trong một thời gian d&amp;amp;agrave;i. Thời gian v&amp;amp;agrave; cường độ luyện tập phải căn cứ v&amp;amp;agrave;o t&amp;amp;igrave;nh trạng sức khỏe của bản th&amp;amp;acirc;n, n&amp;amp;ecirc;n tiến h&amp;amp;agrave;nh tuần tự từ thấp l&amp;amp;ecirc;n cao, từ &amp;amp;iacute;t đến nhiều.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;h4&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;ETH;au lưng l&amp;amp;agrave; một bệnh rất hay gặp ở độ tuổi trung v&amp;amp;agrave; cao ni&amp;amp;ecirc;n. Bệnh do nhiều nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n g&amp;amp;acirc;y ra v&amp;amp;agrave; thường được chia l&amp;amp;agrave;m hai loại: &amp;amp;ETH;au lưng cấp t&amp;amp;iacute;nh v&amp;amp;agrave; đau lưng m&amp;amp;atilde;n t&amp;amp;iacute;nh&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;.&amp;lt;/h4&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;font size=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i viết dưới đ&amp;amp;acirc;y xin giới thiệu một số b&amp;amp;agrave;i thuốc đơn giản, dễ t&amp;amp;igrave;m c&amp;amp;oacute; thể chữa được bệnh đau lưng m&amp;amp;atilde;n t&amp;amp;iacute;nh.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 1: L&amp;amp;aacute; ngải cứu tươi x&amp;amp;agrave;o n&amp;amp;oacute;ng với dấm, bọc trong t&amp;amp;uacute;i vải đắp, chườm v&amp;amp;agrave;o thắt lưng hay chỗ đau.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 2: B&amp;amp;atilde; dấm 250g, x&amp;amp;agrave;o n&amp;amp;oacute;ng, bọc trong t&amp;amp;uacute;i vải, đắp v&amp;amp;agrave;o chỗ đau trước khi đi ngủ 1-2 giờ.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 3: D&amp;amp;acirc;y mướp tươi 2m, th&amp;amp;aacute;i l&amp;amp;aacute;t mỏng. Sắc uống 2-3 lần trong ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 4: Rễ c&amp;amp;acirc;y mướp v&amp;amp;agrave; d&amp;amp;acirc;y mướp gi&amp;amp;agrave; ở gần gốc đem đốt th&amp;amp;agrave;nh tro hoặc sao, đến khi c&amp;amp;oacute; m&amp;amp;agrave;u v&amp;amp;agrave;ng gi&amp;amp;agrave; th&amp;amp;igrave; xay nhỏ th&amp;amp;agrave;nh bột. Ng&amp;amp;acirc;m uống 2 lần, mỗi lần 6g, chi&amp;amp;ecirc;u thuốc bằng rượu.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 5: Cẩu t&amp;amp;iacute;ch (rễ c&amp;amp;acirc;y l&amp;amp;ocirc;ng cu-li) 30g, sắc uống ng&amp;amp;agrave;y 1 thang. B&amp;amp;agrave;i thuốc n&amp;amp;agrave;y chủ trị đau lưng do h&amp;amp;agrave;n thấp.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 6: Hạt mướp tươi 60g, gi&amp;amp;atilde; n&amp;amp;aacute;t, đắp v&amp;amp;agrave;o huyệt mệnh m&amp;amp;ocirc;n (nằm ở giữa 2 gai đốt sống thắt lưng 3 v&amp;amp;agrave; 4). Mỗi ng&amp;amp;agrave;y thay thuốc 1 lần.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 7: Hạt cam sao v&amp;amp;agrave;ng, xay nhỏ th&amp;amp;agrave;nh bột mịn. Ng&amp;amp;agrave;y uống 10g, chia 2 lần, chi&amp;amp;ecirc;u thuốc bằng rượu nhẹ. B&amp;amp;agrave;i thuốc n&amp;amp;agrave;y chủ trị đau lưng do chấn thương g&amp;amp;acirc;y ứ huyết b&amp;amp;ecirc;n trong.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 8: Hạt hẹ 12g, vỏ vừng 15g. Sắc uống ng&amp;amp;agrave;y 1 thang, chia 2-3 lần trong ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 9: Rễ c&amp;amp;agrave; 20g, gừng kh&amp;amp;ocirc; 6g. Sắc uống ng&amp;amp;agrave;y 1 thang, chia 2-3 lần trong ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 10: Vỏ quả b&amp;amp;iacute; ng&amp;amp;ocirc; gi&amp;amp;agrave; 60g, rễ c&amp;amp;acirc;y b&amp;amp;ocirc;ng 60g. Sắc uống ng&amp;amp;agrave;y 1 thang, chia 2 lần uống trong ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 11: Vỏ quả b&amp;amp;iacute; ng&amp;amp;ocirc; gi&amp;amp;agrave; 60g, hương nhu 15g, đường đỏ 30g. Sắc uống ng&amp;amp;agrave;y 1 thang, chia 2 lần uống trong ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 12: &amp;amp;ETH;ậu đỏ nhỏ 30g, xơ mướp 12g, củ h&amp;amp;agrave;nh ta 10g. Sắc uống ng&amp;amp;agrave;y 1 thang, chia 2 lần uống trong ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 13: Hạt b&amp;amp;iacute; ng&amp;amp;ocirc; 40g, đậu đỏ nhỏ 30g, l&amp;amp;aacute; c&amp;amp;acirc;y lạc 20g, gừng kh&amp;amp;ocirc; 3g. Sắc uống ng&amp;amp;agrave;y 1 thang, chia 2-3 lần uống trong ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 14: Hạt b&amp;amp;ocirc;ng 40g, h&amp;amp;agrave;nh củ 20g, l&amp;amp;aacute; t&amp;amp;iacute;a t&amp;amp;ocirc; 10g. Sắc uống ng&amp;amp;agrave;y 1 thang, chia 2-3 lần uống trong ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 15: L&amp;amp;aacute; ớt cay 50g, rượu vừa đủ. L&amp;amp;aacute; ớt rửa sạch, gi&amp;amp;atilde; n&amp;amp;aacute;t, x&amp;amp;agrave;o n&amp;amp;oacute;ng rồi cho th&amp;amp;ecirc;m ch&amp;amp;uacute;t rượu, bọc trong t&amp;amp;uacute;i vải đắp v&amp;amp;agrave;o chỗ đau khi thuốc c&amp;amp;ograve;n n&amp;amp;oacute;ng. Mỗi ng&amp;amp;agrave;y thay thuốc 1 lần. Khi thuốc nguội c&amp;amp;oacute; thể x&amp;amp;agrave;o lại 1-2 lần.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 16: Tr&amp;amp;agrave; xanh 1g, bột vừng ch&amp;amp;iacute;n 5g, đổ v&amp;amp;agrave;o nửa l&amp;amp;iacute;t nước s&amp;amp;ocirc;i, khuấy đều, chia 3 lần uống trong ng&amp;amp;agrave;y. Mỗi ng&amp;amp;agrave;y uống 1 thang.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 17: Rễ c&amp;amp;acirc;y lau 30g, vỏ quả b&amp;amp;iacute; ng&amp;amp;ocirc; gi&amp;amp;agrave; 30g, nh&amp;amp;acirc;n trần 15g. Sắc uống ng&amp;amp;agrave;y 1 thang, chia 2-3 lần uống trong ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 18: Bổ cốt to&amp;amp;aacute;i 30g, đem sấy kh&amp;amp;ocirc; rồi xay th&amp;amp;agrave;nh bột. Ng&amp;amp;agrave;y uống 2 lần, mỗi lần 3g. Chi&amp;amp;ecirc;u thuốc bằng rượu hoặc sắc nước uống.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 19: Rễ hẹ 100g, dấm chua 50ml. Rễ hẹ rửa sạch, gi&amp;amp;atilde; n&amp;amp;aacute;t, th&amp;amp;ecirc;m dấm rồi bọc trong t&amp;amp;uacute;i vải đắp v&amp;amp;agrave;o chỗ đau, mỗi ng&amp;amp;agrave;y thay thuốc 1 lần.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;B&amp;amp;agrave;i 20: Gừng sống 20g, h&amp;amp;agrave;nh củ 15g, bột m&amp;amp;igrave; 30g. &amp;amp;ETH;em gừng v&amp;amp;agrave; h&amp;amp;agrave;nh gi&amp;amp;atilde; n&amp;amp;aacute;t rồi cho bột m&amp;amp;igrave; v&amp;amp;agrave;o. X&amp;amp;agrave;o n&amp;amp;oacute;ng, sau đ&amp;amp;oacute; đắp v&amp;amp;agrave;o chỗ đau, d&amp;amp;ugrave;ng băng vải cố định lại. Mỗi ng&amp;amp;agrave;y thay thuốc 1 lần&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt; &amp;lt;h2 class=&amp;quot;fon33 mt1&amp;quot;&amp;gt;Đau lưng cấp t&amp;amp;iacute;nh l&amp;amp;agrave; một triệu chứng thường gặp, nếu kh&amp;amp;ocirc;ng được điều trị triệt để c&amp;amp;oacute; thể chuyển th&amp;amp;agrave;nh m&amp;amp;atilde;n t&amp;amp;iacute;nh rất kh&amp;amp;oacute; chữa, thậm ch&amp;amp;iacute; g&amp;amp;acirc;y tho&amp;amp;aacute;i ho&amp;amp;aacute; cột sống, tho&amp;amp;aacute;t vị đĩa đệm, trượt th&amp;amp;acirc;n đốt sống...&amp;lt;/h2&amp;gt; &amp;lt;div class=&amp;quot;fon34 mt3 mr2 fon43&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;Tr&amp;amp;ecirc;n 80% trường hợp đau lưng cấp c&amp;amp;oacute; thể tự điều trị khỏi sau 3 ng&amp;amp;agrave;y bằng c&amp;amp;aacute;c c&amp;amp;aacute;ch đơn giản m&amp;amp;agrave; kh&amp;amp;ocirc;ng cần d&amp;amp;ugrave;ng thuốc hay phải sử dụng c&amp;amp;aacute;c phương ph&amp;amp;aacute;p điều trị chuy&amp;amp;ecirc;n s&amp;amp;acirc;u.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;Nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n g&amp;amp;acirc;y đau lưng cấp&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;- Thời tiết thay đổi đột ngột l&amp;amp;agrave; nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n khiến c&amp;amp;aacute;c cơ, d&amp;amp;acirc;y chằng, mạch m&amp;amp;aacute;u v&amp;amp;agrave; thần kinh v&amp;amp;ugrave;ng lưng bị co gi&amp;amp;atilde;n qu&amp;amp;aacute; mức. Người bệnh c&amp;amp;oacute; cảm gi&amp;amp;aacute;c mệt mỏi, đau mỏi lan toả hai b&amp;amp;ecirc;n cột sống lưng. Nếu được chườm n&amp;amp;oacute;ng lạnh hoặc xoa b&amp;amp;oacute;p, cảm gi&amp;amp;aacute;c đau sẽ bớt dần v&amp;amp;agrave; khỏi sau một ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;- L&amp;amp;agrave;m việc trong một tư thế cố định cột sống, khối cơ lưng v&amp;amp;agrave; d&amp;amp;acirc;y chằng sẽ &amp;amp;iacute;t hoạt động g&amp;amp;acirc;y ứ đọng chất trung gian ho&amp;amp;aacute; học trong cơ, đồng thời mạch m&amp;amp;aacute;u k&amp;amp;eacute;m lưu th&amp;amp;ocirc;ng n&amp;amp;ecirc;n t&amp;amp;igrave;nh trạng nu&amp;amp;ocirc;i dưỡng khu vực cột sống kh&amp;amp;ocirc;ng được đảm bảo, cũng g&amp;amp;acirc;y đau lưng cấp. &amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;Người bệnh c&amp;amp;oacute; cảm gi&amp;amp;aacute;c đau nhức &amp;amp;acirc;m ỉ dọc cột sống, c&amp;amp;aacute;c động t&amp;amp;aacute;c c&amp;amp;uacute;i, ngửa, xoay hơi kh&amp;amp;oacute; khăn. Nằm nghỉ ngơi sau 3 ng&amp;amp;agrave;y bệnh sẽ khỏi. C&amp;amp;oacute; thể chườm n&amp;amp;oacute;ng lạnh, xoa b&amp;amp;oacute;p hoặc k&amp;amp;eacute;o gi&amp;amp;atilde;n trong v&amp;amp;ograve;ng 24 giờ đầu, t&amp;amp;igrave;nh trạng đau sẽ đỡ.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;- Vận động hoặc l&amp;amp;agrave;m việc trong một tư thế cột sống sai lệch, g&amp;amp;acirc;y trượt nhẹ c&amp;amp;aacute;c khớp cột sống v&amp;amp;agrave; đĩa đệm, cũng g&amp;amp;acirc;y n&amp;amp;ecirc;n đau lưng cấp. Người bệnh c&amp;amp;oacute; cảm gi&amp;amp;aacute;c đau nhức khu tr&amp;amp;uacute; tại một vị tr&amp;amp;iacute;, sờ nắn c&amp;amp;oacute; cảm gi&amp;amp;aacute;c đau. Nếu tổn thương ở mức nhẹ,&amp;lt;span style=&amp;quot;mso-spacerun: yes&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp; &amp;lt;/span&amp;gt;k&amp;amp;eacute;o gi&amp;amp;atilde;n cột sống đau sẽ khỏi sau 3 ng&amp;amp;agrave;y. C&amp;amp;oacute; thể xoa b&amp;amp;oacute;p, chườm n&amp;amp;oacute;ng lạnh, nằm nghỉ ngơi, dấu hiệu đau sẽ đỡ.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;- Khi cột sống phải chịu sự đ&amp;amp;egrave; n&amp;amp;eacute;n của trọng lượng cơ thể hay vật nặng, c&amp;amp;aacute;c đĩa đệm bị đ&amp;amp;egrave; n&amp;amp;eacute;n qu&amp;amp;aacute; mức cũng g&amp;amp;acirc;y đau lưng cấp. Nếu k&amp;amp;eacute;o gi&amp;amp;atilde;n cột sống, dấu hiệu đau sẽ khỏi sau 3 ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;- Đi giầy hoặc d&amp;amp;eacute;p cao g&amp;amp;oacute;t l&amp;amp;agrave;m cho trọng lực cơ thể dồn về ph&amp;amp;iacute;a trước, đốt sống lưng L4 v&amp;amp;agrave; L5 dễ bị trượt ra trước, g&amp;amp;acirc;y ch&amp;amp;egrave;n &amp;amp;eacute;p mạch m&amp;amp;aacute;u v&amp;amp;agrave; thần kinh, cũng c&amp;amp;oacute; thể g&amp;amp;acirc;y đau lưng cấp. Nếu tổn thương nhẹ, k&amp;amp;eacute;o gi&amp;amp;atilde;n cột sống c&amp;amp;oacute; thể khỏi sau 3 ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;- Một số tổn thương thực thể g&amp;amp;acirc;y đau lưng cấp như, tho&amp;amp;aacute;t vị đĩa đệm, trượt đốt sống, gai đ&amp;amp;ocirc;i cột sống, tho&amp;amp;aacute;i ho&amp;amp;aacute; cột sống, ung thư, lao... cũng g&amp;amp;acirc;y đau lưng cấp. &amp;amp;Aacute;p dụng c&amp;amp;aacute;c biện ph&amp;amp;aacute;p điều trị như k&amp;amp;eacute;o gi&amp;amp;atilde;n cột sống, nằm nghỉ ngơi, chờm, xoa b&amp;amp;oacute;p, dấu hiệu đau kh&amp;amp;ocirc;ng giảm hoặc chỉ giảm nhẹ tức th&amp;amp;igrave;, khi ấy cần phải đến kh&amp;amp;aacute;m b&amp;amp;aacute;c sĩ để được chẩn đo&amp;amp;aacute;n nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n v&amp;amp;agrave; điều trị đ&amp;amp;uacute;ng đắn.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;C&amp;amp;aacute;c phương ph&amp;amp;aacute;p tự điều trị đau lưng cấp&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;1. Nằm nghỉ ngơi:&amp;lt;/b&amp;gt; Tư thế nằm ngửa thả lỏng người thoải m&amp;amp;aacute;i tr&amp;amp;ecirc;n giường cứng, kh&amp;amp;ocirc;ng nằm giường c&amp;amp;oacute; đệm mềm để tr&amp;amp;aacute;nh đ&amp;amp;egrave; &amp;amp;eacute;p v&amp;amp;agrave;o mạch m&amp;amp;aacute;u v&amp;amp;agrave; cơ. Đảm bảo nguy&amp;amp;ecirc;n tắc giữ đường cong sinh l&amp;amp;yacute; cột sống, đầu, vai, m&amp;amp;ocirc;ng, g&amp;amp;oacute;t ch&amp;amp;acirc;n chạm giường. &amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;D&amp;amp;ugrave;ng một gối l&amp;amp;oacute;t dưới cột sống cổ, ch&amp;amp;uacute; &amp;amp;yacute; kh&amp;amp;ocirc;ng được k&amp;amp;ecirc; gối tr&amp;amp;ecirc;n đầu. Một gối mỏng k&amp;amp;ecirc; dưới lưng. Một gối k&amp;amp;ecirc; dưới kheo. Sau 30 ph&amp;amp;uacute;t, nhẹ nh&amp;amp;agrave;ng xoay nghi&amp;amp;ecirc;ng người để thay đổi tư thế. Khi dậy, xoay người nằm nghi&amp;amp;ecirc;ng để dậy từ từ. Phương ph&amp;amp;aacute;p c&amp;amp;oacute; thể k&amp;amp;eacute;o d&amp;amp;agrave;i tối đa trong 3 ng&amp;amp;agrave;y, nếu kh&amp;amp;ocirc;ng khỏi th&amp;amp;igrave; cần phải đi kh&amp;amp;aacute;m b&amp;amp;aacute;c sĩ chuy&amp;amp;ecirc;n khoa.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;2. K&amp;amp;eacute;o gi&amp;amp;atilde;n cột sống:&amp;lt;/b&amp;gt; Tốt nhất l&amp;amp;agrave; d&amp;amp;ugrave;ng &amp;amp;aacute;o treo cột sống. C&amp;amp;oacute; thể đu hai tay tr&amp;amp;ecirc;n x&amp;amp;agrave;, hoặc treo người ngược kiểu tư thế tập x&amp;amp;agrave; trong v&amp;amp;ograve;ng 5 &amp;amp;ndash; 10 ph&amp;amp;uacute;t. Phương ph&amp;amp;aacute;p n&amp;amp;agrave;y &amp;amp;aacute;p dụng trong 2 ng&amp;amp;agrave;y, nếu kh&amp;amp;ocirc;ng đỡ th&amp;amp;igrave; phải chuyển phương ph&amp;amp;aacute;p kh&amp;amp;aacute;c hoặc kh&amp;amp;aacute;m chuy&amp;amp;ecirc;n khoa.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;3. Xoa b&amp;amp;oacute;p:&amp;lt;/b&amp;gt; D&amp;amp;ugrave;ng tay xoa, b&amp;amp;oacute;p, day, đấm, chặt nhẹ nh&amp;amp;agrave;ng hai b&amp;amp;ecirc;n cột sống khoảng 30 ph&amp;amp;uacute;t. C&amp;amp;oacute; thể sử dụng c&amp;amp;aacute;c động t&amp;amp;aacute;c k&amp;amp;eacute;o r&amp;amp;uacute;t như trong m&amp;amp;aacute;t xa, nhưng phải nắm được kỹ thuật v&amp;amp;agrave; đảm bảo an to&amp;amp;agrave;n cho người bệnh.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;4. Chườm n&amp;amp;oacute;ng:&amp;lt;/b&amp;gt; D&amp;amp;ugrave;ng khăn tẩm nước n&amp;amp;oacute;ng vừa phải đắp l&amp;amp;ecirc;n cột sống lưng trong v&amp;amp;ograve;ng 30 ph&amp;amp;uacute;t để l&amp;amp;agrave;m gi&amp;amp;atilde;n cơ, d&amp;amp;acirc;y chăng, mạch m&amp;amp;aacute;u. Phương ph&amp;amp;aacute;p n&amp;amp;agrave;y chỉ &amp;amp;aacute;p dụng trong 24 giờ đầu ti&amp;amp;ecirc;n.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot; face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;5. Chườm lạnh:&amp;lt;/b&amp;gt; D&amp;amp;ugrave;ng t&amp;amp;uacute;i đựng nước đ&amp;amp;aacute; chườm l&amp;amp;ecirc;n cột sống lưng trong v&amp;amp;ograve;ng 30 ph&amp;amp;uacute;t, c&amp;amp;oacute; t&amp;amp;aacute;c dụng co mạch, l&amp;amp;agrave;m giảm đau tức th&amp;amp;igrave;. Phương ph&amp;amp;aacute;p chỉ &amp;amp;aacute;p dụng khi đau trong v&amp;amp;ograve;ng 24 tiếng.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0in 0in 0pt;&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0in 0in 0pt;&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0in 0in 0pt;&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;span id=&amp;quot;lbTeaser&amp;quot; class=&amp;quot;story_teaser&amp;quot;&amp;gt;Chứng đau lưng triền mi&amp;amp;ecirc;n g&amp;amp;acirc;y ảnh hưởng kh&amp;amp;ocirc;ng nhỏ tới sức khoẻ cơ thể cũng như chất lượng cuộc sống. Sau đ&amp;amp;acirc;y l&amp;amp;agrave; 10 phương ph&amp;amp;aacute;p gi&amp;amp;uacute;p bạn ngăn chặn v&amp;amp;agrave; điều trị chứng bệnh n&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;span id=&amp;quot;lbBody&amp;quot; class=&amp;quot;story_body&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;1. Nghỉ ngơi&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;Nghỉ ngơi l&amp;amp;agrave; c&amp;amp;aacute;ch điều trị tốt nhất cho những người mắc bệnh đau lưng. Thường xuy&amp;amp;ecirc;n nghỉ ngơi gi&amp;amp;uacute;p phục hồi những cơ lưng đ&amp;amp;atilde; bị sưng tấy, trở về trạng th&amp;amp;aacute;i b&amp;amp;igrave;nh thường m&amp;amp;agrave; kh&amp;amp;ocirc;ng cần đến sự k&amp;amp;iacute;ch th&amp;amp;iacute;ch của hoạt động h&amp;amp;agrave;ng ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;2. Xoa b&amp;amp;oacute;p&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;Xoa b&amp;amp;oacute;p lưng nhẹ nh&amp;amp;agrave;ng sẽ g&amp;amp;acirc;y phản ứng tốt, l&amp;amp;agrave;m tăng nguồn dự trữ m&amp;amp;aacute;u, mang lại chất dinh dưỡng, vitamin v&amp;amp;agrave; kho&amp;amp;aacute;ng chất cũng như chất bổ dưỡng kh&amp;amp;aacute;c cho cơ thể. Xoa b&amp;amp;oacute;p lưng thường xuy&amp;amp;ecirc;n gi&amp;amp;uacute;p kh&amp;amp;ocirc;i phục khả năng hoạt động của c&amp;amp;aacute;c tế b&amp;amp;agrave;o. Cơn đau sẽ tan biến dần.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;3. Tắm n&amp;amp;oacute;ng&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;L&amp;amp;agrave; phương ph&amp;amp;aacute;p l&amp;amp;acirc;u đời nhất v&amp;amp;agrave; c&amp;amp;oacute; hiệu quả cao. Hơi n&amp;amp;oacute;ng c&amp;amp;oacute; t&amp;amp;aacute;c dụng rất tốt trong việc giảm đau. Mỗi ng&amp;amp;agrave;y tắm n&amp;amp;oacute;ng 2 - 3 lần, mỗi lần 20 ph&amp;amp;uacute;t l&amp;amp;agrave; phương ph&amp;amp;aacute;p hữu hiệu chữa bệnh đau lưng.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;4. Ch&amp;amp;agrave; x&amp;amp;aacute;t&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;Ch&amp;amp;agrave; x&amp;amp;aacute;t lưng bằng thuốc dạng kem Aspirin c&amp;amp;oacute; thể l&amp;amp;agrave;m giảm đau, tăng sự tuần ho&amp;amp;agrave;n m&amp;amp;aacute;u v&amp;amp;agrave; gi&amp;amp;uacute;p loại bỏ c&amp;amp;aacute;c độc tố ra khỏi cơ thể.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;C&amp;amp;aacute;c loại dầu gi&amp;amp;oacute; th&amp;amp;ocirc;ng thường cũng c&amp;amp;oacute; t&amp;amp;aacute;c dụng nhất định, đặc biệt đối với người lớn tuổi mắc bệnh đau lưng.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;5. Điều trị bằng dược phẩm&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;C&amp;amp;aacute;c loại thuốc chuy&amp;amp;ecirc;n dụng trị bệnh đau lưng như Paracetamol v&amp;amp;agrave; Atpirin cần phải d&amp;amp;ugrave;ng ki&amp;amp;ecirc;n tr&amp;amp;igrave; trong một thời gian d&amp;amp;agrave;i mới ph&amp;amp;aacute;t huy t&amp;amp;aacute;c dụng.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;6. Vận động&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;Những b&amp;amp;agrave;i thể dục, vận động cột sống nhẹ nh&amp;amp;agrave;ng c&amp;amp;oacute; thể l&amp;amp;agrave;m giảm đau lưng đ&amp;amp;aacute;ng kể.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;7. Giảm trọng lượng&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;Những người b&amp;amp;eacute;o ph&amp;amp;igrave; dễ sinh ra chứng đau lưng. Ki&amp;amp;ecirc;n tr&amp;amp;igrave; l&amp;amp;agrave;m giảm trọng lượng cơ thể một c&amp;amp;aacute;ch hợp l&amp;amp;yacute; sẽ c&amp;amp;oacute; kết quả tốt, giảm đau lưng một c&amp;amp;aacute;ch hiệu quả.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b style=&amp;quot;mso-bidi-font-weight: normal&amp;quot;&amp;gt;8. Sử dụng nệm th&amp;amp;iacute;ch hợp&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;MARGIN: 0in 0in 0pt&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;Cần c&amp;amp;oacute; một tấm nệm cố định. Nệm qu&amp;amp;aacute; mềm sẽ l&amp;amp;agrave;m tăng bệnh, cản trở sự phục hồi hoạt động của c&amp;amp;aacute;c cơ lưng.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0in 0in 0pt;&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0in 0in 0pt;&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;margin: 0in 0in 0pt;&amp;quot; class=&amp;quot;MsoNormal&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;FONT-WEIGHT: bold&amp;quot;&amp;gt;Ngồi nhiều dễ đau lưng&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;Theo TS Vũ Thanh Thủy, Ph&amp;amp;oacute; Khoa khớp (BV Bạch Mai), 80% bệnh nh&amp;amp;acirc;n đến kh&amp;amp;aacute;m v&amp;amp;agrave; điều trị chứng đau thắt lưng tại khoa Khớp (BV Bạch Mai) l&amp;amp;agrave; nh&amp;amp;acirc;n vi&amp;amp;ecirc;n văn ph&amp;amp;ograve;ng. Nếu kh&amp;amp;ocirc;ng điều trị kịp thời sẽ l&amp;amp;agrave;m biến dạng c&amp;amp;aacute;c đốt sống, cơn đau xuất hiện thường xuy&amp;amp;ecirc;n v&amp;amp;agrave; kh&amp;amp;oacute; đ&amp;amp;aacute;p ứng với c&amp;amp;aacute;c liệu ph&amp;amp;aacute;p điều trị. TS Vũ Thanh Thủy cho biết, tại Việt Nam, nh&amp;amp;oacute;m lao động phải ngồi li&amp;amp;ecirc;n tục c&amp;amp;oacute; tỷ lệ mắc bệnh đau lưng cao hơn nh&amp;amp;oacute;m l&amp;amp;agrave;m việc kh&amp;amp;aacute;c từ 15-20%.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;Những người l&amp;amp;agrave; nh&amp;amp;acirc;n vi&amp;amp;ecirc;n văn ph&amp;amp;ograve;ng, l&amp;amp;aacute;i xe, phi c&amp;amp;ocirc;ng, gi&amp;amp;aacute;o vi&amp;amp;ecirc;n, thợ may - những nghề phải ngồi hoặc đứng khom lưng l&amp;amp;acirc;u, &amp;amp;iacute;t hoạt động thể lực dễ mắc chứng&amp;amp;nbsp; đau v&amp;amp;ugrave;ng lưng, thắt lưng. Căn bệnh n&amp;amp;agrave;y thường&amp;amp;nbsp; xuất hiện từ tuổi trung ni&amp;amp;ecirc;n. Nh&amp;amp;oacute;m thanh thiếu ni&amp;amp;ecirc;n mải m&amp;amp;ecirc; chơi games hay bị đau lưng từ trẻ, do để lưng l&amp;amp;agrave;m việc l&amp;amp;acirc;u trong tư thế kh&amp;amp;ocirc;ng đ&amp;amp;uacute;ng. Nhiều người đau lưng do va chạm, nằm ngồi, b&amp;amp;ecirc;, khi&amp;amp;ecirc;ng v&amp;amp;aacute;c, l&amp;amp;agrave;m việc với m&amp;amp;aacute;y t&amp;amp;iacute;nh, ngủ sai tư thế... khiến c&amp;amp;aacute;c d&amp;amp;acirc;y chằng v&amp;amp;agrave; m&amp;amp;ocirc; mềm v&amp;amp;ugrave;ng thắt lưng bị gi&amp;amp;atilde;n v&amp;amp;agrave; cơn đau xuất hiện.&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;Đau lưng cấp do thời tiết l&amp;amp;agrave;m c&amp;amp;aacute;c cơ, d&amp;amp;acirc;y chằng, mạch m&amp;amp;aacute;u v&amp;amp;agrave; thần kinh v&amp;amp;ugrave;ng lưng bị co gi&amp;amp;atilde;n qu&amp;amp;aacute; mức, g&amp;amp;acirc;y đau mỏi lan toả hai b&amp;amp;ecirc;n cột sống. Đau lưng do l&amp;amp;agrave;m việc trong một tư thế cố định sẽ đau nhức &amp;amp;acirc;m ỉ dọc cột sống, kh&amp;amp;oacute; khăn khi c&amp;amp;uacute;i, ngửa, xoay. Đau lưng do vận động sẽ đau nhức ở một vị tr&amp;amp;iacute;, sờ nắn c&amp;amp;oacute; cảm gi&amp;amp;aacute;c đau... Khi mang v&amp;amp;aacute;c nặng, đi giầy, d&amp;amp;eacute;p cao g&amp;amp;oacute;t l&amp;amp;agrave;m trọng lực cơ thể dồn về ph&amp;amp;iacute;a trước cũng g&amp;amp;acirc;y đau lưng cấp.&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img width=&amp;quot;400&amp;quot; src=&amp;quot;http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/11/04/daulung.jpg&amp;quot; style=&amp;quot;BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; MARGIN: 5px; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;FONT-STYLE: italic; FONT-SIZE: 10pt&amp;quot;&amp;gt;Lương y Dương Xu&amp;amp;acirc;n Mến chữa bệnh đau lưng bằng phương ph&amp;amp;aacute;p bấm huyệt. (Ảnh: TG)&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://diendan.phununet.com/dspAddTopic.aspx?Pk_iCatID=0&amp;amp;amp;CategoryId=0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;FONT-WEIGHT: bold&amp;quot;&amp;gt;Chữa kh&amp;amp;ocirc;ng d&amp;amp;ugrave;ng thuốc&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;Ocirc;ng Nguyễn Xu&amp;amp;acirc;n Hướng, Chủ tịch Trung ương Hội Đ&amp;amp;ocirc;ng y Việt Nam cho biết, chuyến sang thăm nước Đức &amp;amp;ocirc;ng đ&amp;amp;atilde; chữa khỏi bệnh đau lưng cho một đồng nghiệp bằng phương ph&amp;amp;aacute;p xoa b&amp;amp;oacute;p, bấm huyệt. Đồng nghiệp n&amp;amp;agrave;y rất phục c&amp;amp;aacute;ch chữa đau lưng của Đ&amp;amp;ocirc;ng y Việt Nam. Theo &amp;amp;ocirc;ng, việc chữa chứng đau lưng bằng ch&amp;amp;acirc;m cứu cũng rất an to&amp;amp;agrave;n, t&amp;amp;aacute;c dụng l&amp;amp;acirc;u d&amp;amp;agrave;i, rất hiệu quả, được thế giới thừa nhận v&amp;amp;agrave; hứa hẹn sẽ trở th&amp;amp;agrave;nh một lựa chọn tốt trong điều trị đau lưng m&amp;amp;atilde;n.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;B&amp;amp;aacute;c sĩ Trần Thuấn (khoa Đ&amp;amp;ocirc;ng y, Bệnh viện Xanh P&amp;amp;ocirc;n, H&amp;amp;agrave; Nội) cho biết, nếu đau lưng cấp do thời tiết n&amp;amp;ecirc;n chườm n&amp;amp;oacute;ng, lạnh hoặc xoa b&amp;amp;oacute;p, sẽ bớt đau v&amp;amp;agrave; khỏi sau 1 ng&amp;amp;agrave;y. Nếu đau lưng do l&amp;amp;agrave;m việc trong một tư thế cố định chỉ cần nghỉ ngơi sau 3 ng&amp;amp;agrave;y bệnh sẽ khỏi. Đau lưng do vận động tổn thương ở mức nhẹ, do đi giầy d&amp;amp;eacute;p cao g&amp;amp;oacute;t chỉ cần k&amp;amp;eacute;o gi&amp;amp;atilde;n cột sống sẽ khỏi đau sau 3 ng&amp;amp;agrave;y.&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;Một số tổn thương g&amp;amp;acirc;y đau lưng cấp như, tho&amp;amp;aacute;t vị đĩa đệm, trượt đốt sống, gai đ&amp;amp;ocirc;i cột sống, tho&amp;amp;aacute;i ho&amp;amp;aacute; cột sống, ung thư, lao... cũng chỉ cần k&amp;amp;eacute;o gi&amp;amp;atilde;n cột sống, nằm nghỉ ngơi, chườm, xoa b&amp;amp;oacute;p l&amp;amp;agrave; khỏi. Hoặc c&amp;amp;oacute; thể d&amp;amp;ugrave;ng tay xoa, b&amp;amp;oacute;p, day, đấm, chặt nhẹ nh&amp;amp;agrave;ng hai b&amp;amp;ecirc;n cột sống khoảng 30 ph&amp;amp;uacute;t. C&amp;amp;oacute; thể sử dụng c&amp;amp;aacute;c động t&amp;amp;aacute;c k&amp;amp;eacute;o r&amp;amp;uacute;t như trong m&amp;amp;aacute;t xa, nhưng phải do người c&amp;amp;oacute; kỹ thuật thao t&amp;amp;aacute;c mới đảm bảo an to&amp;amp;agrave;n cho người bệnh.&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;Lương y Dương Xu&amp;amp;acirc;n Mến (Ph&amp;amp;ograve;ng kh&amp;amp;aacute;m Đ&amp;amp;ocirc;ng y số 138A Giảng V&amp;amp;otilde;, H&amp;amp;agrave; Nội) cho rằng, c&amp;amp;oacute; thể tự điều trị đau lưng cấp bằng c&amp;amp;aacute;ch nằm ngửa thả lỏng tr&amp;amp;ecirc;n giường cứng. Sau 30 ph&amp;amp;uacute;t, nhẹ nh&amp;amp;agrave;ng xoay nghi&amp;amp;ecirc;ng người để thay đổi tư thế l&amp;amp;agrave;m 3 - 5 lần. Xong nằm nghi&amp;amp;ecirc;ng để dậy từ từ. L&amp;amp;agrave;m 3 ng&amp;amp;agrave;y, nếu kh&amp;amp;ocirc;ng khỏi th&amp;amp;igrave; phải đi kh&amp;amp;aacute;m chuy&amp;amp;ecirc;n khoa.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;Ngo&amp;amp;agrave;i ra, c&amp;amp;oacute; thể d&amp;amp;ugrave;ng khăn tẩm nước n&amp;amp;oacute;ng gi&amp;amp;agrave;, hoặc t&amp;amp;uacute;i chườm n&amp;amp;oacute;ng đắp l&amp;amp;ecirc;n cột sống 30 ph&amp;amp;uacute;t để l&amp;amp;agrave;m gi&amp;amp;atilde;n cơ, d&amp;amp;acirc;y chằng, mạch m&amp;amp;aacute;u sẽ rất dễ chịu (chỉ l&amp;amp;agrave;m trong 24 giờ đầu sau khi c&amp;amp;oacute; dấu hiệu đau). Nếu bị đau lưng do lạnh, c&amp;amp;oacute; thể chườm lạnh bằng c&amp;amp;aacute;ch d&amp;amp;ugrave;ng t&amp;amp;uacute;i đựng nước đ&amp;amp;aacute; chườm l&amp;amp;ecirc;n cột sống lưng 30 ph&amp;amp;uacute;t để co mạch, l&amp;amp;agrave;m giảm đau tức th&amp;amp;igrave;. Biện ph&amp;amp;aacute;p n&amp;amp;agrave;y cũng chỉ &amp;amp;aacute;p dụng khi đau trong v&amp;amp;ograve;ng 24 tiếng. Đau lưng do vi&amp;amp;ecirc;m n&amp;amp;oacute;ng, chấn thương, sang chấn c&amp;amp;oacute; thể chườm&amp;amp;nbsp; t&amp;amp;uacute;i nước đ&amp;amp;aacute; l&amp;amp;ecirc;n cột sống 30 ph&amp;amp;uacute;t để l&amp;amp;agrave;m giảm đau (&amp;amp;aacute;p dụng khi đau trong v&amp;amp;ograve;ng 24 tiếng v&amp;amp;agrave; chỉ d&amp;amp;ugrave;ng nếu đau lưng v&amp;amp;igrave; tập thể thao hay do va chạm).&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;Cũng theo lương y Dương Xu&amp;amp;acirc;n Mến, vận động hợp l&amp;amp;yacute; l&amp;amp;agrave; một liều thuốc chữa đau lưng. Khi đau lưng vẫn n&amp;amp;ecirc;n đi lại, l&amp;amp;agrave;m việc vặt, tập thể dục nhẹ nh&amp;amp;agrave;ng (theo hướng dẫn của thầy thuốc) để hỗ trợ cho lưng 5 ph&amp;amp;uacute;t mỗi lần, thực hiện 4-5 lần mỗi ng&amp;amp;agrave;y để giảm đau nhức. Điều quan trọng l&amp;amp;agrave; ch&amp;amp;uacute; &amp;amp;yacute; giữ tư thế đ&amp;amp;uacute;ng khi sinh hoạt, lao động, tr&amp;amp;aacute;nh c&amp;amp;aacute;c tư thế sai như đứng lom khom, ngồi kh&amp;amp;ocirc;ng thẳng, rướn người, mang x&amp;amp;aacute;ch vật nặng...&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;FONT-WEIGHT: bold&amp;quot;&amp;gt;M&amp;amp;oacute;n ăn trị &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.phununet.com/&amp;quot;&amp;gt;đau lưng&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;- Thịt ba ba chặt miếng nấu c&amp;amp;ugrave;ng ho&amp;amp;agrave;i sơn 30g, kỷ tử 30g. Khi ch&amp;amp;iacute;n d&amp;amp;ugrave;ng cả c&amp;amp;aacute;i lẫn nước.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;-&amp;amp;nbsp;Thịt rắn ướp sả, nghệ, l&amp;amp;aacute; lốt... x&amp;amp;agrave;o lăn, ăn với b&amp;amp;aacute;nh tr&amp;amp;aacute;ng, hoặc hầm trị chứng đau lưng, nhức mỏi rất hiệu nghiệm.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;-&amp;amp;nbsp;Đu&amp;amp;ocirc;i lợn cắt kh&amp;amp;uacute;c, th&amp;amp;ecirc;m đậu đen, đỗ trọng, tục đoạn cho v&amp;amp;agrave;o nấu với 2,5 b&amp;amp;aacute;t nước to, c&amp;amp;ocirc; lại c&amp;amp;ograve;n hơn nửa b&amp;amp;aacute;t uống thay canh. Mỗi tuần d&amp;amp;ugrave;ng 3 - 4 lần (c&amp;amp;aacute;ch nhật), trị chứng đau, mỏi lưng rất tốt.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;FONT-STYLE: italic&amp;quot;&amp;gt;(Theo tư vấn của b&amp;amp;aacute;c sĩ Trần Thuấn)&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;font-weight: bold; text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Đau lưng l&amp;amp;agrave; một trong những căn bệnh kh&amp;amp;aacute; phổ biến hiện nay, g&amp;amp;acirc;y đau đớn cho người bệnh. Để khỏi bệnh cần phải c&amp;amp;oacute; phương ph&amp;amp;aacute;p điều trị đau lưng hiệu quả để người bệnh mau ch&amp;amp;oacute;ng lấy lại được sức khỏe cho m&amp;amp;igrave;nh.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;Bệnh đau lưng gặp ở mọi lứa tuổi nhưng nhiều nhất ở lứa tuổi&amp;amp;nbsp; 30-60. C&amp;amp;oacute; khoảng 80% trường hợp bị đau lưng lần đầu kh&amp;amp;ocirc;ng r&amp;amp;otilde; nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n, chỉ c&amp;amp;oacute; 6 - 8% trường hợp do bị lệch đĩa đệm cột sống. C&amp;amp;oacute;&amp;amp;nbsp; tr&amp;amp;ecirc;n 50% bệnh nh&amp;amp;acirc;n đau lưng khỏi trong v&amp;amp;ograve;ng 2 tuần, nhưng tỷ lệ t&amp;amp;aacute;i ph&amp;amp;aacute;t kh&amp;amp;aacute; cao sau một th&amp;amp;aacute;ng trở l&amp;amp;ecirc;n; từ 5-10% bệnh nh&amp;amp;acirc;n bị đau v&amp;amp;ugrave;ng thắt lưng cấp chuyển th&amp;amp;agrave;nh mạn t&amp;amp;iacute;nh. Cột sống thắt lưng phải n&amp;amp;acirc;ng đỡ sức nặng của phần tr&amp;amp;ecirc;n cơ thể n&amp;amp;ecirc;n dễ bị đau do tổn thương phần mềm hoặc xương sống. Để trị bệnh, bạn cần phải biết nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n g&amp;amp;acirc;y n&amp;amp;ecirc;n bệnh đau lưng l&amp;amp;agrave; g&amp;amp;igrave;?&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img style=&amp;quot;width: 199px; height: 253px;&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.tridaulung.com/pictures/dieu-tri-benh-dau-lung-hieu-qua.jpg&amp;quot; alt=&amp;quot;điều trị bệnh đau lưng hiệu quả nhanh ch&amp;amp;oacute;ng&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;Xoa b&amp;amp;oacute;p cũng l&amp;amp;agrave; c&amp;amp;aacute;ch&amp;lt;a href=&amp;quot;http://diendan.phununet.com/dspAddTopic.aspx?Pk_iCatID=0&amp;amp;amp;CategoryId=0&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#0000cd;&amp;quot;&amp;gt;trị đau lưng&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt; hiệu quả&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#008000;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;1. Nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n g&amp;amp;acirc;y n&amp;amp;ecirc;n bệnh đau lưng.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;margin-left: 40px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;-&amp;amp;nbsp; G&amp;amp;atilde;y &amp;amp;eacute;p n&amp;amp;eacute;n cột sống do lo&amp;amp;atilde;ng xương.&amp;lt;br /&amp;gt; - Sự co thắt cơ (co r&amp;amp;uacute;t cơ).&amp;lt;br /&amp;gt; - Đĩa đệm vỡ hoặc tho&amp;amp;aacute;t vị.&amp;lt;br /&amp;gt; - Hẹp ống sống (hẹp ống tủy sống).&amp;lt;br /&amp;gt; - Vẹo cột sống (như vẹo cột sống hay g&amp;amp;ugrave;), c&amp;amp;oacute; thể do di truyền v&amp;amp;agrave; thấy ở trẻ em hoặc thiếu ni&amp;amp;ecirc;n.&amp;lt;br /&amp;gt; - Căng hoặc r&amp;amp;aacute;ch c&amp;amp;aacute;c cơ hay d&amp;amp;acirc;y chằng đỡ lưng.&amp;lt;br /&amp;gt; - Động mạch chủ bị ph&amp;amp;igrave;nh b&amp;amp;oacute;c t&amp;amp;aacute;ch v&amp;amp;agrave; r&amp;amp;ograve; rỉ.&amp;lt;br /&amp;gt; - C&amp;amp;aacute;c t&amp;amp;igrave;nh trạng vi&amp;amp;ecirc;m khớp, chẳng hạn như vi&amp;amp;ecirc;m xương khớp, vi&amp;amp;ecirc;m khớp vảy nến, v&amp;amp;agrave; vi&amp;amp;ecirc;m khớp dạng thấp.&amp;lt;br /&amp;gt; - Ung thư&amp;amp;nbsp; li&amp;amp;ecirc;n quan đến cột sống.&amp;lt;br /&amp;gt; - Đau nhức Fibromyalgia (T&amp;amp;igrave;nh trạng mạn t&amp;amp;iacute;nh g&amp;amp;acirc;y đau, co cứng v&amp;amp;agrave; nhạy cảm với c&amp;amp;aacute;c k&amp;amp;iacute;ch th&amp;amp;iacute;ch của cơ, d&amp;amp;acirc;y chằng v&amp;amp;agrave; khớp).&amp;lt;br /&amp;gt; - Nhiễm tr&amp;amp;ugrave;ng cột sống (vi&amp;amp;ecirc;m tủy xương, vi&amp;amp;ecirc;m đĩa gi&amp;amp;atilde;n khớp, &amp;amp;aacute;p xe).&amp;lt;br /&amp;gt; - Nhiễm tr&amp;amp;ugrave;ng thận hay sỏi thận.&amp;lt;br /&amp;gt; - C&amp;amp;aacute;c vấn đề li&amp;amp;ecirc;n quan đến thai kỳ.&amp;lt;br /&amp;gt; - Rối loạn kinh nguyệt.&amp;lt;br /&amp;gt; - c&amp;amp;aacute;c bệnh về thần kinh như hội chứng y&amp;amp;ecirc;n ngựa, vi&amp;amp;ecirc;m m&amp;amp;agrave;ng nhện&amp;amp;hellip;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;margin-left: 40px; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img src=&amp;quot;http://www.tridaulung.com/pictures/tri_dau_lung_%281%29.jpg&amp;quot; alt=&amp;quot;Những động t&amp;amp;aacute;c Yoga gi&amp;amp;uacute;p bạn trị bệnh đau lưng&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;margin-left: 40px; text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;Loại thứ hai tuy &amp;amp;iacute;t gặp nhưng lại đ&amp;amp;aacute;ng ngại hơn, khi đ&amp;amp;oacute; đau lưng chỉ l&amp;amp;agrave; triệu chứng của c&amp;amp;aacute;c bệnh như: ph&amp;amp;igrave;nh động mạch, ung thư từ nơi kh&amp;amp;aacute;c di căn v&amp;amp;agrave;o xương sống, ung thư tủy sống, bệnh ankylosing spondylitis, thường bị ở đoạn dưới thắt lưng l&amp;amp;agrave;m cho g&amp;amp;acirc;n quanh c&amp;amp;aacute;c đốt xương sống bị v&amp;amp;ocirc;i h&amp;amp;oacute;a l&amp;amp;agrave;m cử động kh&amp;amp;ocirc;ng được v&amp;amp;agrave; đau lưng; khối u, &amp;amp;aacute;p-xe cạnh cột sống, &amp;amp;aacute;p-xe ngo&amp;amp;agrave;i m&amp;amp;agrave;ng cứng, bệnh thận, lo&amp;amp;eacute;t ống ti&amp;amp;ecirc;u h&amp;amp;oacute;a...&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;Như vậy, c&amp;amp;oacute; rất nhiều nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n dẫn tới bệnh đau lưng. Tuy nhi&amp;amp;ecirc;n, t&amp;amp;ugrave;y từng trường hợp m&amp;amp;agrave; biểu hiện đau nặng nhẹ kh&amp;amp;aacute;c nhau v&amp;amp;agrave; c&amp;amp;aacute;ch trị bệnh do đ&amp;amp;oacute; cũng kh&amp;amp;aacute;c nhau. C&amp;amp;oacute; những bệnh chỉ cần đau 1 l&amp;amp;uacute;c l&amp;amp;agrave; hết, hay uống 1 vi&amp;amp;ecirc;n thuốc, bấm huyệt 1lần l&amp;amp;agrave; khỏi. B&amp;amp;ecirc;n cạnh đ&amp;amp;oacute;, c&amp;amp;oacute; những bệnh chữa nhiều lần, uống nhiều thuốc m&amp;amp;agrave; kh&amp;amp;ocirc;ng khỏi. Vậy đ&amp;amp;acirc;u l&amp;amp;agrave; c&amp;amp;aacute;ch chữa trị hiệu quả cho mỗi loại bệnh?&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;Điều đầu ti&amp;amp;ecirc;n l&amp;amp;agrave; bạn phải x&amp;amp;aacute;c định nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n g&amp;amp;acirc;y n&amp;amp;ecirc;n bệnh đau lưng của m&amp;amp;igrave;nh l&amp;amp;agrave; g&amp;amp;igrave; trước khi trị bệnh.&amp;lt;br /&amp;gt; C&amp;amp;aacute;ch chuẩn đo&amp;amp;aacute;n bệnh đau lưng:&amp;lt;br /&amp;gt; Bước chuẩn đo&amp;amp;aacute;n n&amp;amp;agrave;y rất quan trọng, bởi khi bạn đ&amp;amp;atilde; x&amp;amp;aacute;c định được nguy&amp;amp;ecirc;n nh&amp;amp;acirc;n g&amp;amp;acirc;y n&amp;amp;ecirc;n bệnh của m&amp;amp;igrave;nh l&amp;amp;agrave; g&amp;amp;igrave; rồi, bạn sẽ t&amp;amp;igrave;m được phương ph&amp;amp;aacute;p &amp;lt;u&amp;gt;đ&amp;lt;a href=&amp;quot;http://diendan.phununet.com/dspAddTopic.aspx?Pk_iCatID=0&amp;amp;amp;CategoryId=0&amp;quot;&amp;gt;iều &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#ff8c00;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;trị đau lưng&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/u&amp;gt;hiệu quả cho m&amp;amp;igrave;nh.&amp;lt;br /&amp;gt; Khi bạn cảm thấy đi mạnh đau tăng, nghỉ ngơi giảm đau th&amp;amp;igrave; c&amp;amp;oacute; thể bạn đang mắc phải bệnh&amp;amp;nbsp; hẹp ống tủy.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img src=&amp;quot;http://www.tridaulung.com/pictures/dieu-tri-benh-dau-lung-dung-cach.jpg&amp;quot; alt=&amp;quot;điều trị bệnh đau lưng đ&amp;amp;uacute;ng c&amp;amp;aacute;ch&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;Những điểm đau c&amp;amp;oacute; t&amp;amp;iacute;nh chất di động, đau ở v&amp;amp;ugrave;ng xương c&amp;amp;ugrave;ng chậu v&amp;amp;agrave; m&amp;amp;agrave;o chậu: đau cơ mạc.&amp;lt;br /&amp;gt; Tăng nhạy cảm ở v&amp;amp;ugrave;ng l&amp;amp;otilde;m của lưng, đau tăng l&amp;amp;ecirc;n khi gấp cẳng ch&amp;amp;acirc;n v&amp;amp;agrave;o, khi n&amp;amp;acirc;ng v&amp;amp;agrave; ấn v&amp;amp;agrave;o giữa khớp gối bệnh nh&amp;amp;acirc;n ở tư thế nằm ngửa, đau lan xuống ch&amp;amp;acirc;n: Căng gi&amp;amp;atilde;n xương c&amp;amp;ugrave;ng chậu do bị đứt c&amp;amp;aacute;c sợi của khớp c&amp;amp;ugrave;ng chậu g&amp;amp;acirc;y ra.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; Hạn chế động t&amp;amp;aacute;c n&amp;amp;acirc;ng ch&amp;amp;acirc;n ở tư thế duỗi thẳng, giảm phản xạ g&amp;amp;acirc;n g&amp;amp;oacute;t, giảm cảm gi&amp;amp;aacute;c mặt sau cẳng ch&amp;amp;acirc;n v&amp;amp;agrave; cạnh ngo&amp;amp;agrave;i b&amp;amp;agrave;n ch&amp;amp;acirc;n, động t&amp;amp;aacute;c gấp gan b&amp;amp;agrave;n ch&amp;amp;acirc;n v&amp;amp;agrave; ng&amp;amp;oacute;n c&amp;amp;aacute;i yếu: Tho&amp;amp;aacute;t vị đĩa đệm.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; Đau tăng khi ho, hắt hơi, vặn m&amp;amp;igrave;nh, giảm đau khi nằm thẳng: chệch đĩa đệm.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; Khi đứng thẳng v&amp;amp;agrave; đi lại đau tăng: trượt đốt sống.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img src=&amp;quot;http://www.tridaulung.com/pictures/tri_dau_lung_%282%29.jpg&amp;quot; alt=&amp;quot;Tập thể dục thường xuy&amp;amp;ecirc;n gi&amp;amp;uacute;p bạn trị bệnh đau lưng&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;Đau cạnh cột sống lan tỏa ở cả hai ph&amp;amp;iacute;a của cột sống, c&amp;amp;oacute; thể thấy tăng nhạy cảm đau ở giữa mỏm gai đốt sống hoặc ở v&amp;amp;ugrave;ng diện khớp của đốt sống: chấn thương của phần diện khớp, căng gi&amp;amp;atilde;n cơ, hoặc l&amp;amp;agrave; c&amp;amp;aacute;c vết r&amp;amp;aacute;ch nhỏ của v&amp;amp;ograve;ng xơ đĩa đệm.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; C&amp;amp;aacute;ch &amp;lt;u&amp;gt;điều &amp;lt;a href=&amp;quot;http://diendan.phununet.com/dspAddTopic.aspx?Pk_iCatID=0&amp;amp;amp;CategoryId=0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;trị đau lưng&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Khi c&amp;amp;oacute; dấu hiệu của bệnh đau lưng bạn n&amp;amp;ecirc;n đi kh&amp;amp;aacute;m b&amp;amp;aacute;c sĩ chuy&amp;amp;ecirc;n khoa để x&amp;amp;aacute;c định được bệnh của m&amp;amp;igrave;nh, từ đ&amp;amp;oacute; b&amp;amp;aacute;c sĩ sẽ tư vấn cho bạn c&amp;amp;aacute;ch chữa trị hiệu quả.&amp;lt;br /&amp;gt; Trừ những trường hợp bệnh đặc biệt, c&amp;amp;oacute; thể &amp;amp;aacute;p dụng một hoặc phối hợp c&amp;amp;aacute;c phương ph&amp;amp;aacute;p sau đ&amp;amp;acirc;y để điều trị bệnh đau lưng: d&amp;amp;ugrave;ng vật l&amp;amp;yacute; trị liệu kh&amp;amp;ocirc;ng d&amp;amp;ugrave;ng thuốc; d&amp;amp;ugrave;ng c&amp;amp;aacute;c thuốc trị đau lưng; phẫu thuật.&amp;lt;br /&amp;gt; Tập thể dục:&amp;lt;br /&amp;gt; Nhiều bệnh nh&amp;amp;acirc;n đau lưng khi đứng hay ngồi l&amp;amp;acirc;u dễ bị đau tăng nhưng khi nằm nghỉ th&amp;amp;igrave; hết đau. Tập thể dục nhẹ nh&amp;amp;agrave;ng cho cơ lưng hoạt động điều h&amp;amp;ograve;a nhiều khi đ&amp;amp;atilde; khỏi bệnh.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img style=&amp;quot;width: 248px; height: 186px;&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.tridaulung.com/pictures/dieu-tri-benh-dau-lung-tap-the-duc.jpg&amp;quot; alt=&amp;quot;điều trị bệnh đau lưng bằng c&amp;amp;aacute;ch tập thể dục&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;Tập thể dục thường xuy&amp;amp;ecirc;n gi&amp;amp;uacute;p &amp;lt;a href=&amp;quot;http://diendan.phununet.com/dspAddTopic.aspx?Pk_iCatID=0&amp;amp;amp;CategoryId=0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#0000cd;&amp;quot;&amp;gt;trị đau lưng&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#008000;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Nằm nghỉ ngơi:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Tư thế nằm ngửa thả lỏng người thoải m&amp;amp;aacute;i tr&amp;amp;ecirc;n giường cứng, kh&amp;amp;ocirc;ng nằm giường c&amp;amp;oacute; đệm mềm để tr&amp;amp;aacute;nh đ&amp;amp;egrave; &amp;amp;eacute;p v&amp;amp;agrave;o mạch m&amp;amp;aacute;u v&amp;amp;agrave; cơ. Đảm bảo nguy&amp;amp;ecirc;n tắc giữ đường cong sinh l&amp;amp;yacute; cột sống, đầu, vai, m&amp;amp;ocirc;ng, g&amp;amp;oacute;t ch&amp;amp;acirc;n chạm giường.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; D&amp;amp;ugrave;ng một gối l&amp;amp;oacute;t dưới cột sống cổ, ch&amp;amp;uacute; &amp;amp;yacute; kh&amp;amp;ocirc;ng được k&amp;amp;ecirc; gối tr&amp;amp;ecirc;n đầu. Một gối mỏng k&amp;amp;ecirc; dưới lưng. Một gối k&amp;amp;ecirc; dưới kheo. Sau 30 ph&amp;amp;uacute;t, nhẹ nh&amp;amp;agrave;ng xoay nghi&amp;amp;ecirc;ng người để thay đổi tư thế. Khi dậy, xoay người nằm nghi&amp;amp;ecirc;ng để dậy từ từ. Phương ph&amp;amp;aacute;p c&amp;amp;oacute; thể k&amp;amp;eacute;o d&amp;amp;agrave;i tối đa trong 3 ng&amp;amp;agrave;y, nếu kh&amp;amp;ocirc;ng khỏi th&amp;amp;igrave; cần phải đi kh&amp;amp;aacute;m b&amp;amp;aacute;c sĩ chuy&amp;amp;ecirc;n khoa. Đ&amp;amp;acirc;y cũng l&amp;amp;agrave; một trong những phương ph&amp;amp;aacute;p điều trị bệnh đau lưng hiệu quả.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#008000;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Chườm n&amp;amp;oacute;ng:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; D&amp;amp;ugrave;ng khăn tẩm nước n&amp;amp;oacute;ng vừa phải đắp l&amp;amp;ecirc;n cột sống lưng trong v&amp;amp;ograve;ng 30 ph&amp;amp;uacute;t để l&amp;amp;agrave;m gi&amp;amp;atilde;n cơ, d&amp;amp;acirc;y chăng, mạch m&amp;amp;aacute;u. Phương ph&amp;amp;aacute;p n&amp;amp;agrave;y chỉ &amp;amp;aacute;p dụng trong 24 giờ đầu ti&amp;amp;ecirc;n.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#008000;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Chườm lạnh:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; D&amp;amp;ugrave;ng t&amp;amp;uacute;i đựng nước đ&amp;amp;aacute; chườm l&amp;amp;ecirc;n cột sống lưng trong v&amp;amp;ograve;ng 30 ph&amp;amp;uacute;t, c&amp;amp;oacute; t&amp;amp;aacute;c dụng co mạch, l&amp;amp;agrave;m giảm đau tức th&amp;amp;igrave;. Phương ph&amp;amp;aacute;p chỉ &amp;amp;aacute;p dụng khi đau trong v&amp;amp;ograve;ng 24 tiếng.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img style=&amp;quot;width: 288px; height: 175px;&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.tridaulung.com/pictures/dieu-tri-benh-dau-lung-chuom-nong.jpg&amp;quot; alt=&amp;quot;điều trị bệnh đau lưng bắng c&amp;amp;aacute;ch chườm n&amp;amp;oacute;ng&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#008000;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Vật l&amp;amp;yacute; trị liệu:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Vật l&amp;amp;yacute; trị liệu gi&amp;amp;uacute;p bệnh nh&amp;amp;acirc;n ch&amp;amp;oacute;ng b&amp;amp;igrave;nh phục, khi đ&amp;amp;atilde; bớt đau n&amp;amp;ecirc;n thực hiện tập vận động nhẹ tại nh&amp;amp;agrave;; Ch&amp;amp;acirc;m cứu, kỹ thuật thư gi&amp;amp;atilde;n, k&amp;amp;eacute;o gi&amp;amp;atilde;n cột sống, chạy điện k&amp;amp;iacute;ch th&amp;amp;iacute;ch thần kinh, xoa b&amp;amp;oacute;p bấm huyệt... cũng c&amp;amp;oacute; nhiều hiệu quả trong việc chữa khỏi bệnh đau lưng.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#008000;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Thuốc điều trị bệnh đau lưng:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; C&amp;amp;oacute; thể d&amp;amp;ugrave;ng một trong c&amp;amp;aacute;c thuốc sau để chữa đau lưng: thuốc giảm đau chống vi&amp;amp;ecirc;m như panadol, aspirin, indomethacin, diclofenac,celebrex... Trường hợp đau nặng, khi d&amp;amp;ugrave;ng c&amp;amp;aacute;c thuốc giảm đau v&amp;amp;agrave; chống vi&amp;amp;ecirc;m kh&amp;amp;ocirc;ng kết quả, c&amp;amp;oacute; thể d&amp;amp;ugrave;ng thuốc ti&amp;amp;ecirc;m chống vi&amp;amp;ecirc;m loại steroid, phải d&amp;amp;ugrave;ng thuốc theo chỉ dẫn của b&amp;amp;aacute;c sĩ.&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#008000;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Phẫu thuật:&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; Những trường hợp cần được điều trị bằng phẫu thuật như: lệch đĩa đệm cấp t&amp;amp;iacute;nh c&amp;amp;oacute; ảnh hưởng tới thần kinh; d&amp;amp;acirc;y thần kinh bị ch&amp;amp;egrave;n &amp;amp;eacute;p như đau thần kinh tọa, gai cột sống, g&amp;amp;atilde;y đốt sống&amp;amp;hellip;&amp;lt;br /&amp;gt; Tr&amp;amp;ecirc;n đ&amp;amp;acirc;y l&amp;amp;agrave;&amp;amp;nbsp; một số phương ph&amp;amp;aacute;p &amp;lt;em&amp;gt;điều&amp;lt;a href=&amp;quot;http://diendan.phununet.com/dspAddTopic.aspx?Pk_iCatID=0&amp;amp;amp;CategoryId=0&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#0000cd;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;trị đau lưng&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/em&amp;gt; hiệu quả. Để ph&amp;amp;ograve;ng ngừa đau lưng, cần tr&amp;amp;aacute;nh c&amp;amp;aacute;c tư thế sai như đứng lom khom, ngồi kh&amp;amp;ocirc;ng thẳng, rướn người mang x&amp;amp;aacute;ch vật nặng...&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 16px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family: times new roman,times,serif;&amp;quot;&amp;gt;(ST).&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý